ΑΥΤΟΚ/ΜΟΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ-ΠΕΡΔΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 
ΤΕΡΝΑ ΑΕ
ΠΡΟΪΟΝ: 
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
21000kg
ΧΡΗΣΗ: 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ