ΑΥΤΟΚ/ΜΟΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ-ΠΡΕΒΕΖΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 
ΤΕΡΝΑ ΑΕ
ΠΡΟΪΟΝ: 
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
12000kg
ΧΡΗΣΗ: 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ