Ε 65 ΑΝΑΒΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 
ΤΕΡΝΑ ΑΕ
ΠΡΟΪΟΝ: 
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
72000kg
ΧΡΗΣΗ: 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ