ΚΡΕΝΤΗ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ
ΠΡΟΪΟΝ: 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
238000m2
ΧΡΗΣΗ: 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ