ΚΡΕΝΤΗ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 
ΑΕΤΕΚ ΑΕ
ΠΡΟΪΟΝ: 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
20000m2
ΧΡΗΣΗ: 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ