ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 
ΤΕΡΝΑ ΑΕ
ΠΡΟΪΟΝ: 
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
76000kg
ΧΡΗΣΗ: 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ