ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ-ΤΟΠΟΛΙΑ-ΜΥΛΟΙ-ΕΛΟΣ-ΒΑΘΗ-ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΣΑ,3ο ΥΠΟΕΡΓΟ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΛΟΥΣ (ΑΡ.ΕΡΓΟΥ 2013ΕΠ00280087)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ
ΠΡΟΪΟΝ: 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
25000m2
ΧΡΗΣΗ: 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ