ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ
ΠΡΟΪΟΝ: 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
16000m2
ΧΡΗΣΗ: 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ