ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ
ΠΡΟΪΟΝ: 
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
186000kg
ΧΡΗΣΗ: 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ