ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρία μας δεσμεύεται ότι διαχειρίζεται τα θέματα ποιότητας σαν αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής της πολιτικής. Επιπρόσθετα, αποτελεί πάγια πολιτική η ευαισθητοποίηση της σε θέματα ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες.

Γνωστοποιούμε τη δέσμευση μας για ποιότητα, σε όλους τους εργαζόμενους στην εταιρία, τους προμηθευτές και πελάτες. Ζητάμε τις εισηγήσεις τους για την επίτευξη των στόχων μας και προσφέρουμε την υποστήριξη μας για την επίτευξη των δικών τους στόχων.

Δεσμευόμαστε ότι η προσπάθεια μας για πλήρη ικανοποίηση των πελατών θα είναι συνεχής. Στόχος της εταιρίας μας είναι η παραγωγή προϊόντων που εκπληρώνουν τις προσδοκίες των πελατών σε απαιτήσεις ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των τιμών. Η εταιρία μας παράγει προϊόντα που συμμορφώνονται με τις εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές.

Η επιχείρηση μας προωθεί τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών που προβλέπονται μέσω της πολιτικής ποιότητας με την χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών που η επιστημονική έρευνα τεκμηριώνει καθώς αναλαμβάνει την υποχρέωση συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της και υπηρεσιών της. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού βασιζόμαστε στον συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση των προμηθευτών μας, στην εμπειρία του προσωπικού μας και στην τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει.

Όλο το προσωπικό της εταιρίας μας ακολουθεί και εφαρμόζει τις προδιαγραφές του συστήματος ΕΛΟΤ ΕΝ ISO-9001 : 2008 γιατί σκοπός μας δεν είναι απλά να παράγονται προϊόντα ποιότητας και να ικανοποιούνται οι προσδοκίες του πελάτη, αλλά να εμπνέονται οι άνθρωποι που παράγουν τα αγαθά, ώστε να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Εικόνα ISO 9001:2008Εικόνα ISO 9001:2008