ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Π.Ε.ΤΕ.Π ΤΟΥ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 08-02-01-00

08 : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

02 : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ

01 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ (SERASANETTI)

Π.Ε.ΤΕ.Π ΤΟΥ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 12-03-08-00

12 : ΣΥΡΑΓΓΕΣ

03 : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΡΑΓΓΩΝ

08 : ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ, ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ, ΕΛΑΦΡΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΟΤ ΕΝ 10218-2: ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ

ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3: Steel wire and wire products for fences - Part 2: Hexagonal steel wire netting for agricultural, insulation and fencing purposes. ΜΕΡΟΣ 2: ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ. Part 3: Hexagonal steel wire netting for engineering purposes. ΜΕΡΟΣ 3: ΕΞΑΓΩΝΑΧΑΛΥΒΔΙΝΑΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑΔΟΜΙΚΩΝΕΡΓΩΝ.

ΕΛΟΤ ΕΝ 10224-1: ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΕΣ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ 1): ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΕΛΟΤ ΕΝ10244-2: ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ , ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ /(ΜΕΡΟΣ 2): ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ Ή ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΣΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ.

ASTM A 975-97 –  ΕΝ 10245- 2  Standard specification for double twisted (Metallic - Coated steel wire or Metallic - Coated steel wire with Poly (vinyl chloride) (PVC)(Coating))

ΕΝ 10245-5 PE (Coating)

ASTM A 641: Standard specification for Zinc - Coated. Galvanized carbon steel wire.