ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των έργων.

Θα πρέπει να δίνεται εκτεταμένη προσοχή κατά την μεταφορά - την αποθήκευση και την διακίνηση των υλικών :

  • Κατά τις φορτοεκφορτώσεις των ρολών πλέγματος και γενικά βαρέων αντικειμένων.
  • Χρήση εργαλείων χειρός, εργαλείων κοπής ή ραφής σύρματος.
  • Καταπτώσεις και ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης και κατά την φάση επένδυσης τους.
  • Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων κοπής και πρόσδεσης θα γίνονται  μόνο απο έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό.

 

Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ που αναφέρεται στις "Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων" και προς την Ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96 και Π.Δ 159/99 κτλ). Υποχρεωτική είναι επίσης η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

  • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 863:1995 : Προστατευτική ενδυμασία, μηχανικές ιδιότητες, δοκιμή αντοχής σε διάτρηση.
  • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 388:2203 : Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων.
  • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ 397:1995 : Κράνη προστασίας.
  • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 345-2:1996 : Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση (ΙΕ ISO 20345:2004).