ΧΡΗΣΗ

Προβλεπόμενη Χρήση

 • Λειτουργικότητα στην συγκράτηση των κατασκευών.
 • Οδοποϊία
 • Συγκράτηση - Ενίσχυση - Σταθεροποίηση και θωράκιση επικλινών εδαφών.
 • Αντιδιαβρωτικές κατασκευεύς.
 • Εσωτερική επένδυση και διοχέτευση αγωγών - καναλιών.
 • Ποταμοφράκτες, ρυθμιστικά φράγματα ποταμιών και προστατευτικές προκυμαίες.
 • Διοχέτευση υπογείων αγωγών.
 • Υποστηρίγματα και βάσεις γεφυρών.
 • Προστασία απο την κατακρήμνιση βράχων (προστατευτικό δίχτυ κατολισθίσεων)
 • Έλεγχος της διάβρωσης εδαφών.
 • Ικανότητα συγκράτησης των αναχωμάτων.
 • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης (με επίπεδη ή κλιμακωτή επιφάνεια)
 • Θωράκιση υδροφραγμάτων και καναλιών.
 • Θωράκιση εκβολών υδροηλεκτρικών σταθμών.
 • Αποχετευτικά κανάλια.
 • Ρύθμιση ροής επιφανειακών υδάτων.

 

Διαμόρφωση Εξωτερικού Χώρου με Συρματοκιβώτια

H χρήση των συρματοκιβωτίων στον σχεδιασμό και διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων είναι περιορισμένη μόνο όσων αφορά την δημιουργικότητα και φαντασία του σχεδιαστή. Τα συρματοκιβώτια επιτρέπουν την δημιουργία βλάστησης και βοηθούν να διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον της περιοχής αποτελεσματικά και οικονομικά σε έργα όπως φυσικά πάρκα, κατά μήκος δρόμων, ποταμιών, και λιμνών, δημιουργία αναβαθμίδων, βραχόκηπων και αυλών.

Διαμόρφωση Εξωτερικού Χώρου με Συρματοκιβώτια

 

 

Πλέγμα Επένδυσης Πρανών σε Ρόλους

Κατασκευάζεται από βαρέου τύπου γαλβανισμένο σύρμα, γυμνό ή με  οργανική επικάλυψη PVC (ΕΝ 10245.02 H΄PEEN 10245,03) και χρησιμοποιείται σε εξαιρετικά κατακόρυφες πετρώδεις-βραχώδεις πλαγιές. Εάν υπάρξει κατακρήμνιση βράχου το συρματόπλεγμα ελέγχει την πτώση και συγκρατεί αυτόν μέσα στον καλυπτόμενο από το συρματόπλεγμα χώρο.

Πλέγμα Επένδυσης Πρανών σε Ρόλους